18. juni 2024

VEDTEKTER

Aurora interesseorganisasjon for psykisk helse
Storgata 39, 0182 Oslo – post@aurora-stotteforening.no

Vedtekter

1.Virksomhet: Aurora er en ideell, landsdekkende, religiøst og politisk uavhengig medlemsorganisasjon.
Foreningen ble stiftet i 1994.

 1. Navn: Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer, endret til Aurora interesseorganisasjon for
  psykisk helse på årsmøtet 2021.
 2. Formål:
  Aurora skal være en støtteforening for medlemmene, bygge nettverk og tilby medlemsaktiviteter.
  Aurora skal arbeide for å styrke den enkeltes rettigheter og rettsikkerhet, ta opp helsepolitiske saker innen psykisk helse og
  være et talerør overfor institusjoner og myndigheter med fokus på:
  o Særloven om ”psykisk helsevern” er utdatert og må fjernes. Alle pasienter/klienter må rettsikres ved vanlig
  helselovgivning.
  o Alle psykisk helsetjenestetilbud må bygge på den enkeltes ressurser, psykiske utfordringer, reelle
  brukermedvirkning, og være preget av respekt for pasientens/klientens integritet.
  o Alle pasienters/klienters erfaringer skal vektlegges og tas til følge i størst mulig grad. (Av og til vet
  pasienten/klienten best selv.)
  o Alle skal kunne få forsvarlige og helhetlige psykiske helsetilbud for sammensatte og/eller psykiske helseproblemer.
  o Alle diagnoser for psykisk sykdom må bare fastsettes på forsvarlig grunnlag, gis tidsavgrenset gyldighet og må
  kunne etterprøves.
  o Alle pasienter/klienter innen psykisk helsetjerneste skal ha rett til tilbud om samtaleterapi minst en gang i uka.
  o All tvangsbruk i tilknytning til medikamentell behandling må forbys.
  o All annen tvangsbruk må bare tillates i alvorlige og livstruende situasjoner.
  o ECT (elektrosjokk) må bare tillates der pasient/klient har reell beslutningsevne.
  o Lobotomi og andre fysiske inngrep i hjernen som psykisk ”behandling” må ikke tillates.
  o Bruk av usynlige tvangsmidler er uetisk og må forbys. Eks. innblanding av medikamenter i mat eller drikke.
  o Alle pasienter/klienter innen psykisk helsetjeneste skal få tilbud om nedtrapping og avvenning fra bruk av
  nevroleptika og andre medikamenter.
  o Medikamenter eller annen behandling som har dokumenterte, alvorlige skadevirkninger, skal ikke gis
  pasienter/klienter og må erstattes av andre helsetjenestetilbud. Andre helsetjenestetilbud kan være psykomotrisk
  trening, kostholdsveiledning, kreativitetstilbud som maling /tegning etc, musikkterapi, gestaltterapi, fysioterapi mm.
  o Alle pasienter/klienter skal informeres om alle potensielle skadevirkninger ved bruk av nevroleptika, andre
  medikamenter og for alle andre behandlingstilbud for psykisk sykdom/psykiske helseproblemer. Pasienten/klienten
  skal på informert grunnlag ha rett til å motsett seg behandlingen.
  o Alle pasienter/klienter innen psykisk helsetjeneste skal ha tilgang til all informasjon som angår egen helse og
  behandling. (jfr legeloven).
  o Skriftlig lovhjemlet og all annen relevant informasjon skal alltid gis alle pasienter/klienter i psykisk
  spesialisthelsetjeneste og kommunal psykisk helsetjeneste før oppstart av en hver behandling. Dette må også gjelde
  innen private helsetjenestetilbud. Helseenhetens informasjonsplikt må etterleves gjennom regelmessige møter med
  pasienten/klienten.
  o Alle pasienter/klienter skal ha adgang til en instans som kan opptre som pasientens støtte.
  o Alle pasienter/klienter på sykehus og innen annen psykisk helsetjeneste skal gis informasjon om klageadgang og
  klageinstans (For tvangsinnleggelser er det Kontrollkommisjonen. For klager som gjelder behandlingen med mer er
  det som oftest Fylkeslegen).
  o Alle pasienter/klienter innen psykisk helsetjeneste skal få tilbud om nedtrapping og avvenning fra bruk av
  nevroleptika og andre medikamenter.
  o Alt helsepersonell må tilstrebe en likeverdig dialog med pasient/klient, så langt mulig. Dette er en viktig forutsetning
  for at tvangsbruk kan reduseres eller elimineres.
  Aurora vil arbeide mot sykeliggjøring av livskriser og arbeide for:
   En forandring av dagens psykiske helsetjenestetilbud slik at det blir en større bredde i helsetilbudene.
   At alle pasienter/klienter innen psykisk helsetjeneste skal få rett til først å få en omfattende somatisk undersøkelse
  før diagnose fastsettes. Undersøkelsen må både omfatter peptidanalyse for å avdekke evt. matintoleranse, mulige
  allergier og andre vansker mht ernæring, og for medikamentintoleranse og medikamentfølsomhet.

2
 At ingen skal få en psykiatrisk diagnose uten etter en grundig vurdering og utredning foretatt av to uavhengige
psykologer/leger. Pasienten/klienten skal ha anledning til å velge en av disse.
 At alternative og/eller medikamentfrie psykiske helsetjenestetilbud skal etableres og tilbys alle som ber om det, jf
brev 19.03.2010 fra helsemyndighetene til regionale helseforetak. Informasjon om slike tilbud må gis alle
pasienter/klienter.
 At psykisk helsetjeneste skal utvikle en kultur for omsorg, respekt, åpenhet og dialog med ivaretakelse av den
enkeltes integritet.
 At sosiale tilbud, kulturelle – og kompetansehevingstilbud skal innføres innen all psykisk helsetjeneste på og utenfor
sykehus.
 At tilbud om støttekontakt skal gis alle pasienter/klienter innen psykisk helsetjeneste.
 En åpenhet for nytenkning om psykisk helse og om psykisk sykdom/psykiske helseproblemer.
 En satsing på selvhjelp og selvhjelpsgrupper.
 Bedre kommunikasjon og en styrket mulighet for positiv kontakt mellom pasient/klient, hans/hennes nettverk og
helsepersonell.
 En permanent ordning med personlig ombud skal etableres som et tilbud innen alle kommuner for pasienter/klienter
innen psykisk helsetjeneste

 1. Medlemmer: Det er åpent for alle å bli medlem, med unntak som presiseres her:
 • Aurora kan bare ha personlige medlemmer.
 • Støttemedlemmer: Interesserte grupperinger og bedrifter som ønsker å støtte opp om Auroras arbeid, inviteres til å være
  støttemedlemmer. De har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.
 • Personer med ledende stillinger innen helsevesenet oppfordres til å arbeide for Auroras mål, men kan ikke være annet enn
  støttemedlemmer, for Aurora engasjerer seg i helsepolitiske saker.
 • Personer med tilknytning til ekstreme politiske eller religiøse bevegelser som undertrykker individet i følge domstolene
  eller historiske kjensgjerninger, er uønskede som medlemmer.
 • Etter forslag fra styret kan medlemmer som motarbeider foreningens vedtekter og virksomhet, ekskluderes av årsmøtet med
  ¾ flertall.
 1. Styret. Styret er ansvarlig for foreningens virksomhet og aktiviteter. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av
  styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styrets medlemmer velges for 2
  år, og slik at minst 2 styremedlemmer er på valg hvert år. Ingen kan velges for mer enn 2 perioder uten særskilt vedtak på
  årsmøtet.
 2. Lokallag. Lokallag av Aurora er bundet av landsforeningens vedtekter og program. Det må være minst 5 medlemmer i et
  fylke før det kan stiftes et lokallag/fylkeslag. Etablering av lokallag må godkjennes av styret i landsforeningen og legges
  fram for endelig godkjenning på påfølgende årsmøte i landsforeningen.
  7 .Taushetsplikt. Medlemmer med tillitsverv i foreningen har taushetsplikt mht sensitive personopplysninger.
 3. Referansegruppe/-personer. Aurora ønsker å satse på dialog med personer som er positive til nytenkning i det tradisjonelle
  helsevesenet, med alternative helsetilbud og alle interesserte.
 4. Samarbeid. Aurora vil samarbeide med pasientorganisasjoner i inn- og utland innen psykisk helse og beslektede
  organisasjoner, men kan ikke ha styrefellesskap.
 5. Årsmøtet. Årsmøtet er Auroras øverste organ og avholdes så langt mulig innen midten av februar hvert år. Innkalling
  sendes skriftlig med minst 4 ukers varsel, sammen med styrets årsmelding, forslag til handlingsplan for etterfølgende periode
  og evt. andre forslag fra styret. Forslag fra medlemmene må fremmes skriftlig og være poststemplet eller sendt pr e-post
  senest 3 uker før årsmøtet. Et gyldig årsmøte må ha minst 9 frammøtte.
  Årsmøtet skal:
 • Velge nytt styre, med leder, nestleder og et styre på i alt minst 5 og maks 7 medlemmer og minst 3
  varamedlemmer. Dersom sekretær og kasserer ikke blir valgt på årsmøtet, kan det nye styret konstituere seg selv.
 • Velge valgkomite.
 • Behandle styres årsmelding, regnskap og budsjett.
 • Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.
 • Behandle innkomne forslag.
  Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter styrevedtak, etter forslag fra minst 9 medlemmer eller hvis særskilte grunner taler
  for det.
 1. Finansiering/økonomi. Inntekter: Medlemskontingent, gaver, offentlig og annen støtte.
  Fordeling av medlemskontingent mellom landsforeningen og lokale lag fastsettes av Auroras årsmøte.
 2. Arv og gaver. Disponering av arv og gaver skal vedtas slik:
  Styret vedtar disponeringen av avkastningen. Årsmøtet vedtar disponeringen av arv og gaver.
 3. Vedtektsendringer. Endring av vedtektene vedtas av årsmøte med minst 3/4flertall. Endringsforslag skal sendes
  medlemmene før årsmøtet.
 4. Oppløsning av foreningen kan bare skje etter vedtak på to etterfølgende ordinære årsmøter med minst ¾ flertall.
  Eventuell kapital og verdier skal i så fall overføres annen beslektet organisasjon el.l. vedtatt av årsmøtet.
  Oslo 24. april 1995. (Sist endret 27.02.2022.)